Today is:
Lao Lottery Logo  
 
 
 ຫວຍ​ຂູດ​ລາວ

ເປັນລາງວັນທີ່ຕື່ນເຕັ້ນ. ຂູດແລະໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່​ຈະ​ຖືກລາງວັນໃດຫນຶ່ງ.

ໃບ​ຫວຍ​ຂູດທັງຫມົດແມ່ນມີຢູ່ໃນສາງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົ​າ​ແລະຈໍາຫນ່າຍໄດ້ໃນ ສ.ປ.ປ. ລາວ.

ຮີບ​ດ່ວນ ແລະ ຂູດ ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ລ້ານ.

ຫຼີ້ນ​ຫວຍ​ຂູດ​ແບບ​ໃດ?

ມັນງ່າຍຫຼາຍມີພຽງແຕ່ສອງຂັ້ນຕອນເທົ່າ​ນັ້ນ.

1. ໄປຫາທຸກໆສະຖານທີ່ຈໍາຫນ່າຍຂອງພວກເຮົາແລະຊື້ຫວຍ​ຂູດເທົ່າ​ນັ້ນ.

2. ຖ້າ​ທ່ານ​ຂູດແລ້ວ​ຖືກ​ລາງວັນໃນ​ໃບ​ຫວຍ​ ແລະ ທ່ານ​ສະ​ມາດ​ຮັບ​ລາງວັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ທັນ​ທີ

.

Scratch Card Sample

Our Scratch Card
ວິທີການຫຼິ້ນ
ຜົນ​ໃດ້​ຮັບ
ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ
ບ່ອນຊອກຫາ?
   

Connect Us on:
Like Us on: